ИНФОРМАТОР О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Информатор о раду Уметничке школе у Ужицу сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС” 57/05).

Информатор је  објављен и ажуриран у новембру 2010.године. Доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Уметничке школе у Ужицу.

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија- одштампани текст Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Лице одговорно за тачност и потпуност података је Обрадин Јешић, директор Уметничке школе, контакт тел. 031/513 095.

***

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Захтев се подноси на обрасцу који је дат у прилогу овог обавештења.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Школа, може се извршити:

  • у писаној форми на адресу: Уметничка школа у Ужицу, Велики парк 3, 31000 Ужице
  • усмено на записник у средишту Школе, у оквиру радног времена, сваког радног дана од 12-14 часова
  • У електронској форми на e-mail: eduart@open.telekom.rs

Трошкови се наплаћују на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 8/06)